Administracines nuobaudos darbdaviams pagal ATPK ir BK straipsnius

 

Administracinių teisės pažeidimų kodekso (AK)  ir LR Baudžiamojo kodekso (BK) straipsnis

Pažeidimas

Nuobauda

Baudos skiriamos

Administracinius teisės pažeidimus nagrinėja

AK 41 str. Darbo įstatymų, darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas

Darbo įstatymų, darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas

Bauda 500-5000 Lt

darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims

Valstybinė darbo inspekcija *

 

Darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas

Bauda 300-3000 Lt

pareigūnams

Bauda 20-100 Lt

kitiems darbuotojams

BK 176 str. Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas

Pažeidus darbų saugos įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimus, jeigu dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirado kitokių sunkių padarinių

Bauda, arba laisvės atėmimas iki 8 m.

darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims

 

padarius šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, jeigu dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirasti kitokių sunkių padarinių, padarė baudžiamąjį nusižengimą i

teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas arba bauda, arba laisvės apribojimas  arba areštas

 

AK 411 str. Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos pažeidimas

Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas

Bauda 1000-5000 Lt

darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims

Valstybinė darbo inspekcija *

 

Bauda 500-2500 Lt

Ir (ar) pareigūnams

Nelaimingų atsitikimų  darbe ar profesinių ligų nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos pažeidimas

Bauda 300-2500 Lt

darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims ir (ar) pareigūnams

Bauda 20-50 Lt

kitiems darbuotojams

AK 412 str. Kliaudymas Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų reikalvimų nevykdymas

Neįleidimas Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnų tikrinti pagal jų kompetenciją įmonių, įstaigų, organizacijų, taip pat Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnų teisėtų  reikalvimų nevykdymas

Bauda 100-1300 Lt

darbdaviams

Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai)

Bauda 30-900 Lt

pareigūnams

AK 413 str. Nelegalus darbas

Nelegalus darbas

Bauda 3000-10000 Lt

už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį

darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims

Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai)

Tas pats, ne pirmą kartą

Bauda 10000-20000 Lt

už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį

 

BK 2921 str.  Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbas

Versliškai įdarbinus Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančius trečiųjų šalių piliečius arba įdarbinus penkis ar daugiau Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių, arba įdarbinus Lietuvos Respublikoje nelegaliai esantį trečiųjų šalių pilietį ypatingai išnaudojamo darbo sąlygomis, arba įdarbinus Lietuvos Respublikoje nelegaliai esantį trečiųjų šalių nepilnametį pilietį

Bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 2 metų

darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims

 

AK 414 str. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas

Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, nustatytos LR darbo apmokėjimo įstatyme, kolektyvinėje arba darbo sutartyje, pažeidimas ne dėl darbuotojo kaltės

Bauda 500-5000 Lt

 

darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims

Valstybinė darbo inspekcija*

Tas pats, ne pirmą kartą

Bauda 5000-10000 Lt

 

Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai)

Tyčinis darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, nustatytos LR darbo apmokėjimo įstatyme, kolektyvinėje arba darbo sutartyje, pažeidimas arba darbo užmokesčio bei kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, neįtrauktų į buhalterinės apskaitos dokumentus, išmokėjimas

Bauda 10000-20000 Lt

 

darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims

Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai)

Tas pats, ne pirmą kartą

Bauda 20000-50000 Lt

 

Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai)

AK 415 str. Darbo laiko apskaitos pažeidimas

Darbuotojų darbo laiko nežymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės, arba žinomai neteisingų duomenų apie asmenų, dirbančių pagal darbo sutartį įmonėse, įstaigose, organizacijose, darbo laiką (įskaitant viršvalandinius darbus, darbą nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų) įrašymas į šį žiniaraštį

Bauda 500-3000 Lt ų

darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims

Valstybinė darbo inspekcija*

Tas pats, ne pirmą kartą

Bauda 5000-10000 Lt

Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai)

AK 416 str. Moterų ir vyrų lygių teisių bei lygių galimybių pažeidimas

Moterų ir vyrų lygių teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme, bei lygių galimybių, nustatytų Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme, pažeidimas

Bauda 100-2000 Lt

pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba**

Tas pats, ne pirmą kartą

Bauda 2000-4000 Lt

AK 417 str. Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas

Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas

Bauda iki 1000 Lt

darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims

Valstybinė darbo inspekcija*

Tas pats, ne pirmą kartą

Iki 2000 Lt

darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims

 

AK 418 str. Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo pažeidimas

Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo nustatytų garantijų komandiruojamiems darbuotojams netaikymas

Bauda 500-1000 Lt

darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims

Valstybinė darbo inspekcija*

Tas pats, ne pirmą kartą

Bauda 1000-2000 Lt

darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims

Informacijos apie komandiruotam darbuotojui taikomas garantijas, numatytas Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatyme, nepateikimas nustatyta tvarka Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui

Bauda 400-800 Lt

darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims

Tas pats, ne pirmą kartą

Bauda 800-1000 Lt

darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims

AK 4112 str. Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietose, įmonių, įstaigų, organizacijų patalpose ar teritorijoje darbo metu ar darbui pasibaigus ir tokio darbuotojo nenušalinimas nuo darbo

Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietose, įmonių, įstaigų, organizacijų patalpose ar teritorijoje darbo metu arba darbui pasibaigus, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą

100-300 Lt

darbuotojui

Valstybinė darbo inspekcija*

Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo nenušalinimas nuo darbo

Bauda 500-1000 Lt

darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui

Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo, dirbančio pavojingus darbus, nenušalinimas nuo darbo

Bauda 2000-5000 Lt

darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui

AK 187(5) straipsnis. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pareigūnų reikalavimų nevykdymas

.

Nepateikimas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pareigūnų reikalavimu informacijos, dokumentų ir medžiagos, būtinos Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pareigūnų funkcijoms atlikti, atsisakymas pasiaiškinti, taip pat kitoks trukdymas įgyvendinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pareigūnams įstatymo suteiktas teises

Bauda 500-1000 Lt

pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba**

Tas pats, ne pirmą kartą

Bauda 1000-2000 LT

pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims

 

BK 177 str. Trukdymas profesinių sąjungų veiklai

trukdymas profesinės sąjungos ar jos nario teisėtai veiklai

viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas

Tam, kas trukdė profesinės sąjungos ar jos nario teisėtai veiklai

 

 

* Valstybinės darbo inspekcijos vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę:

1) Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius, jo pavaduotojai ir skyrių vyriausieji darbo inspektoriai:

- baudą darbuotojams –  iki 100 litų,

- baudą pareigūnams – iki 3000 litų,

- baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims – iki 5000  litų;

2) skyrių vyresnieji darbo inspektoriai:

- baudą darbuotojams – 100 litų,

- baudą pareigūnams – iki 2000 litų,

- baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims – iki 3000 litų;

3) darbo inspektoriai:

- baudą darbuotojams – iki 50 litų,

- pareigūnams – iki 1000 litų,

 - darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims – iki 2000 litų.

** Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierius.

 

 

 

< Atgal
Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes