Administracinė ir baudžiamoji darbdavio atsakomybė


Administracinė atsakomybė

Administracinė atsakomybė už šiame kodekse numatytus teisės pažeidimus atsiranda, jeigu savo pobūdžiu šie pažeidimai pagal galiojančius įstatymus neužtraukia baudžiamosios atsakomybės (ATPK 9 str.).

Administracinės atsakomybės pagrindai už darbo pareigų pažeidimą yra nustatyti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso  penktajame skirsnyje (administraciniai teisės pažeidimai darbo ir gyventojų sveikatos apsaugos srityje).

Administracinė atsakomybė darbdaviui gali būti taikoma už:

 • Darbo įstatymų, darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų  pažeidimus (ATPK 41 str.);
 • Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos pažeidimas (ATPK 41(1) str.);
 • Kliudymas Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų reikalavimų nevykdymas (ATPK 41(2) str.).
 • Nelegalus darbas (ATPK 41(3) str.);
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas (ATPK 41(4) str.);
 • Darbo laiko apskaitos pažeidimas (ATPK 41(5) str.);
 • Moterų ir vyrų lygių teisių bei lygių galimybių pažeidimas (ATPK 41(6) str.);
 • Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas (ATPK 41(7) str.);
 • Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams  įstatymo pažeidimas (ATPK 41(8) str.);
 • Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ pažeidimas (ATPK 41(9) str.);
 • Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant  sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“ pažeidimas (ATPK 41(10) str.);
 • Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ pažeidimas (ATPK  4111 str.);
 • Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietose, įmonių, įstaigų, organizacijų patalpose ar teritorijoje darbo metu ar darbui pasibaigus ir tokio darbuotojo nenušalinimas nuo darbo (ATPK 4112 str.);
 • Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimas (ATPK 4113 str.);
 • Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pareigūnų reikalavimų nevykdymas (ATPK 187(5) str.);
 • Vengimas vykdyti įstatymų reikalavimą atleisti buvusį SSRS VSK  darbuotoją iš darbo (pareigų) (ATPK 187(6) str.).

ATPK 17 str. nuostata, administraciniu teisės pažeidimu nelaikomas veikimas, kuris kad ir numatytas šiame kodekse arba kitose normatyviniuose aktuose dėl administracinių teisės pažeidimų, bet padarytas būtinojo reikalingumo būklėje, tai yra:

 • siekiant pašalinti pavojų, gresiantį valstybinei ar viešajai tvarkai, nuosavybei, piliečių teisėms ir laisvėms bei nustatytai valdymo tvarkai,
 • jeigu šis pavojus tomis aplinkybėmis negalėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis;
 • jeigu padarytoji žala yra mažiau reikšminga negu išvengtoji žala.

 

Baudžiamoji atsakomybė

Baudžiamoji darbdavio ar jo įgaliotų asmenų atsakomybė yra numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsniuose už:

 •  Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimus (BK 176 str.);
 • Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą (BK 292-1 str.)

Atkreiptinas dėmesys, kad baudžiamoji atsakomybė gali būti taikoma už tuos pačius pažeidimus, už kuruos taikoma ir administracinė atsakomybė (ATPK 41 str., ATPK 41(3) str.).

Vadovaujantis ATPK 9 str. nuostata, kuri teigia, kad  administracinė atsakomybė už šiame kodekse numatytus teisės pažeidimus atsiranda, jeigu savo pobūdžiu šie pažeidimai pagal galiojančius įstatymus neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, galima teigti, kad pirmiausiai nagrinėjama, ar padarytas nusižengimas atitinka baudžiamojo kodekso atitinkamų straipsnių keliamus reikalavimus, ir tik nustačius, kad padarytas nusižengimas neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, darbdaviui gali būti taikoma administracinė atsakomybė, t.y. administracinė atsakomybė kyla tik tuomet, kai nėra nei vieno iš baudžiama­jai atsakomybei kilti privalomo požymio

Pavyzdžiui, BK 292-1 straipsnyje nurodomos keturios alternatyvios veikos:

 1. Versliškai įdarbino Lietuvos Respublikoje esančius trečiųjų šalių piliečius;
 2. Įdarbino 5 ar daugiau Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančius trečiųjų šalių piliečius;
 3. Įdarbino Lietuvos Respublikoje nelegaliai esantį trečiųjų šalių pilietį ypatingai išnaudojamo darbo sąlygomis;
 4. Įdarbino Lietuvos Respublikoje nelegaliai esantį trečiųjų šalių nepilnametį as­menį.

Baudžiamoji atsakomybė už nelegalų darbą kyla tik tuomet, kai yra visi įvardinti požymiai. Bent vieno iš jų nebuvimas atmeta galimybę taikyti baudžiamąją atsakomybę. 

Atsakomybės subjektas

Pažymėtina, kad,  materialinė ir  administracinė atsakomybė už darbdavio pareigų pažeidimą paprastai kyla ne darbdaviui, o darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, kuriam perduota pareiga įgyvendinti atitinkamas darbdavio pareigas (apie atsakomybės perdavimą skaitykite čia). 

Baudžiamoji atsakomybė gali būti taikoma ir juridiniam asmeniui, tačiau vadovaujantis BK 20 str. juridinis asmuo atsako tik už nusikalstamas veikas, už kurių padarymą šio kodekso specialiojoje dalyje numatyta juridinio asmens atsakomybė.

BK specialiosios dalies 176 straipsnis baudžiamosios atsakomybės juridiniam asmeniui nenumato. Todėl vadovaujantis BK 20 str. 1 dalimi darytina išvada, kad už darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimą atsako tik fiziniai asmenys, kuriems buvo pavesta užtikrinti darbuotojų saugą įmonėje.

Tuo tarpu BK 292-1 straipsnio 2 p. numatyta, kad už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

 įvedimu ir taikymu susijęs aspektas būtų tai, kad už nelegalų darbą pirmąkart Lietuvoje įvedama baudžiamoji atsakomybė, be to, už tai nustatoma atsakomybė ir juridiniam asmeniui. Iki šio įstatymo įsigaliojimo už nelegalų darbą buvo galima nubausti tik administracine tvarka pagal ATPK 41-3 straipsnį ir tik fizinius asmenis – darbdavius ar jų įgaliotus asmenis. Savaime iškyla šių dviejų normų atribojimo santykio klausimai, jie taip pat analizuojami plačiau.

 

Nuobaudų dydis ir  taikymo tvarka  pagal ATPK ir BK pateikta čia.

 

< Atgal

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes