Darbo santykių pasibaigimas

Darbo santykiai baigiasi:

 1. Pasibaigus darbo sutarčiai;
 2. Nutraukus darbo sutartį.

Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai reglamentuoti DK 124 str.:

1) ją nutraukus Darbo Kodekso nustatytais pagrindais;

2) likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo;

3) darbuotojui mirus;

4) kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma.

Darbo sutartis gali būti nutraukta sekančiais būdais:

 1. Šalių susitarimų (DK 125 str.),
 2. Suėjus terminui (DK 126  str.),
 3. Darbuotojo iniciatyva:
  - darbuotojo pareiškimu (DK 127 str);
  - dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių (DK 128 str.);
 4. Darbdavio iniciatyva:
  - kai nėra darbuotojo kaltės (DK 129 str.);
  - be įspėjimo (DK 136 str.).
 5. Dėl darbdavio bankroto (DK 137 str.).
 6. Dėl darbo sutarties prieštaravimų įstatymams (DK 139 str).

 Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu, kai viena darbo sutarties šalis raštu  pasiūlo kitai šaliai nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu. Sutikusi su pasiūlymu, šalis per 7 dienas turi apie tai pranešti šaliai, pateikusiai pasiūlymą nutraukti darbo sutartį.

Sutarusios nutraukti sutartį, šalys sudaro raštišką susitarimą dėl sutarties nutraukimo. Susitarime numatoma, nuo kurio laiko sutartis nutraukiama, ir kitos sutarties nutraukimo sąlygos (kompensacijų, nepanaudotų atostogų suteikimo ir kt.).

Jei antroji šalis per 7 dienas nepraneša, kad sutinka nutraukti sutartį, laikoma, kad pasiūlymas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu yra atmestas.

Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui. Suėjus darbo sutarties terminui, darbdavys arba darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį.

Nė vienai iš šalių darbo sutarties nenutraukus, laikoma, kad sutartis tapo neterminuota.

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva:

1.   Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva darbuotojo pareiškimu.

Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip:

1) prieš 3 darbo dienas nuo prašymo padavimo dienos, jeigu:

- reikalavimas nutraukti darbo sutartį pagrįstas darbuotojo liga ar neįgalumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą,

- kitomis svarbiomis priežastimis, nustatytomis kolektyvinėje sutartyje,

- jeigu darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį,

- jeigu darbdavys pažeidžia įstatymus ar kolektyvinę sutartį.

2) prieš 14 darbo dienų visais kitais atvejais (kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas ir kitoks įspėjimo terminas, bet jis negali viršyti 1 mėnesio).

Darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir atsiskaityti su darbuotoju, pasibaigus įspėjimo terminui.

Darbo sutartis turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos dienos.

Darbuotojas turi teisę atšaukti prašymą nutraukti darbo sutartį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo padavimo dienos. Po to jis gali atšaukti prašymą tik darbdavio sutikimu.

2. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių.

Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį, taip pat terminuotą darbo sutartį, sudarytą ilgesniam kaip 6 mėnesių laikui, jeigu:

 • jo darbo vietoje darbo sutartyje nustatytu darbo laiku prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi  ilgiau kaip 30 dienų iš eilės;
 • jeigu prastova sudaro daugiau kaip 60 dienų per paskutinius dvylika mėnesių,
 • jeigu jam daugiau kaip 2 mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis (mėnesinė alga).

Darbo sutartis turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos datos. Ši data turi būti ne ankstesnė kaip 3 dienos nuo prašymo padavimo dienos.

 

Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva

 1. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės

Darbdavys gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių, apie tai įspėjęs jį DK nustatyta tvarka. Atleisti darbuotoją iš darbo, kai nėra darbuotojo kaltės, leidžiama, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą.

Svarbiomis gali būti pripažįstamos:

 • Tos aplinkybės, kurios yra susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe;
 • Ekonominės, technologinės priežastys ar darbovietės struktūriniai pertvarkymai bei panašios svarbios  priežastys.

Teisėta priežastis nutraukti darbo santykius negali būti:

1) narystė profesinėje sąjungoje arba dalyvavimas profesinės sąjungos veikloje ne darbo metu, o darbdavio sutikimu ir darbo metu;

2) darbuotojų atstovo funkcijų atlikimas dabartyje ar praeityje;

3) dalyvavimas byloje prieš darbdavį, kaltinamą įstatymų, kitų norminių teisės aktų ar kolektyvinės sutarties pažeidimais, taip pat kreipimasis į administracinius organus;

4) lytis, seksualinė orientacija, rasė, tautybė, kalba, kilmė, pilietybė ir socialinė padėtis, tikėjimas, santuokinė ir šeiminė padėtis, įsitikinimai ar pažiūros, priklausomybė politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms;

5) amžius;

6) nebuvimas darbe, kai darbuotojas įstatymų nustatytais atvejais atlieka karines ar kitokias Lietuvos Respublikos piliečio pareigas ir prievoles.

Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį raštu pasirašytinai įspėjęs darbuotoją prieš 2 mėnesius.

Tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus, ir įspėjant ne vėliau kaip prieš 4 mėnesius, gali būti nutraukta darbo sutartis su darbuotojais:

 • kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip 5 metai,
 • asmenimis iki 18 metų,
 • neįgaliaisiais,
 • darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų.

Draudžiama nutraukti sutartis su:

 • darbuotoju laikino nedarbingumo laikotarpiu ar jo ataostogų metu (išskyrus DK 136 str.aipsnio 1 d.  nustatytus atvejus).,
 • su darbuotoju, pašauktu atlikti tikrąją krašto apsaugos tarnybą arba kitas Lietuvos Respublikos piliečio pareigas (išskyrus DK 136 str.aipsnio 1 d.  nustatytus atvejus).
 • su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms (išskyrus DK 136 str.aipsnio 1 ir 2 d.  nustatytus atvejus).,
 • su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės.

 2. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be įspėjimo.

Darbo sutartis be įspėjimo gali būti nutraukiama:

 • įsiteisėjus teismo sprendimui arba kai įsiteisėja teismo nuosprendis, pagal kurį darbuotojas nuteisiamas bausme, dėl kurios jis negali tęsti darbo;
 • kai darbuotojui įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialios teisės dirbti tam tikrą darbą;
 • įstatymų įgaliotų organų ar pareigūnų reikalavimu;
 • kai darbuotojas pagal medicinos ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvadą negali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo;
 • kai darbuotojas nuo 14 iki 16 metų, vienas iš tėvų arba vaiko atstovas pagal įstatymą, arba vaiko sveikatą prižiūrintis gydytojas, arba mokslo metų laikotarpiu mokykla, kurioje vaikas mokosi, reikalauja nutraukti darbo sutartį;
 • likvidavus darbdavį, jeigu pagal įstatymus jo darbo prievoles nebuvo įpareigotas vykdyti kitas asmuo.
 • kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartą per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos;
 • kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas.

Visais atvejais vienai ar kitai šaliai nutraukiant darbo sutartį, būtina laikyti įspėjimo terminų, kurie apibendrintai pateikiami čia.

Darbdavys, nutraukdamas darbo sutartį pagal dėl darbo drausmės pažeidimų   privalo laikytis drausminių nuobaudų skyrimo tvarkos

 

 

< Atgal

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes