Darbuotojų samda

Darbuotojų samda-yra darbuotojų įdarbinimas per laikinojo įdarbinimo įmones.

Nuo 2011 m. gruodžio 1 d. įsigaliojęs  Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymas ir atitinkami Darbo kodekso pakeitimai įteisino jau anksčiau susiklosčiusius taip vadinamus "darbuotojų nuomos" ar "darbo nuomos" santykius.

Tokie darbo santykiai teisiškai vadinami  įdarbinimu per laikinojo įdarbinimo įmones – laikinųjų darbuotojų įdarbinimas laikinojo įdarbinimo įmonėse turint tikslą juos pagal laikinojo įdarbinimo sutartis siųsti laikinai dirbti laikinojo darbo naudotojų naudai, pastariesiems prižiūrint ir vadovaujant.

Darbo santykių dalyviai:

 1. Laikinasis darbuotojas (toliau – darbuotojas) – Darbo kodekso 15 straipsnyje nurodytus reikalavimus atitinkantis darbuotojas, su laikinojo įdarbinimo įmone sudaręs laikinojo darbo sutartį.
 2. Laikinojo darbo naudotojas (toliau – darbo naudotojas) – fizinis, juridinis asmuo ar kita organizacinė struktūra, kurių naudai ir kuriems prižiūrint ir vadovaujant laikinai dirba laikinieji darbuotojai.
 3. Laikinojo įdarbinimo įmonė (toliau įdarbinimo įmonė) – fizinis, juridinis asmuo ar kita organizacinė struktūra, atitinkantys darbdaviui keliamus reikalavimus ir sudarę laikinojo darbo sutartis su laikinaisiais darbuotojais, turėdami tikslą juos siųsti laikinai dirbti darbo naudotojo naudai, pastarajam prižiūrint ir vadovaujant

Tokiuose darbo santykiuose vietoj vienos darbo sutarties privalomos dvi sutartys:

 1. Laikinojo darbo sutartis – laikinojo įdarbinimo įmonės ir laikinojo darbuotojo darbo sutartis, pagal kurią laikinasis darbuotojas įsipareigoja laikinojo darbo sutartyje numatytas darbo funkcijas atlikti laikinojo įdarbinimo įmonės nurodyto darbo naudotojo naudai, laikydamasis pastarojo nustatytos darbo tvarkos, o laikinojo įdarbinimo įmonė įsipareigoja mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir vykdyti kitus Darbo kodekse, šiame įstatyme, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje ir laikinojo darbo sutartyje nustatytus įsipareigojimus.
 2. Laikinojo įdarbinimo sutartis – laikinojo įdarbinimo įmonės ir laikinojo darbo naudotojo sutartis dėl atlygintinų paslaugų teikimo, pagal kurią laikinojo įdarbinimo įmonė įsipareigoja atlygintinai laikinai pavesti laikinajam darbuotojui (laikiniesiems darbuotojams) atlikti šioje sutartyje numatytas darbo funkcijas laikinojo darbo naudotojo naudai, laikantis pastarojo nustatytos darbo tvarkos, o laikinojo darbo naudotojas įsipareigoja laikinuosius darbuotojus prižiūrėti ir jiems vadovauti bei užtikrinti šiame įstatyme ir šioje sutartyje nustatytas darbo sąlygas.

Taigi darbdavys, šiuose santykiuose vadinamas laikinojo darbo naudotoju, pasirašo laikinojo įdarbinimo sutartį su laikinojo įdarbinimo įmone bet ne su pačiu darbuotoju.

Pagrindiniai įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones santykių principai:

 • Darbuotojas laikinojo darbo sutartį sudaro su įdarbinimo įmone
 • Darbuotojui sulygtą darbo užmokestį moka ir socialines garantijas užtikrina įdarbinimo įmonė, nors  faktiškai darbuotojas dirba pas kitą asmenį -darbo naudotoją
 • Darbuotojas privalo laikytis darbo naudotojo nustatytos darbo tvarkos.
 • Darbuotojo darbui  vadovauja ir prižiūri darbo naudotojas.
 • už darbuotojo saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas atsakinga įdarbinimo įmonė, tačiau tokias sąlygas darbuotojui privalo užtikrinti tiesiogiai darbo naudotojas
 • Darbo naudotojas privalo informuoti atsiųstą darbuotoją apie esamus ir galimus rizikos veiksnius ir apsisaugojimo nuo jų priemonių naudojimą, instruktuoti jį saugiai dirbti konkrečioje darbo vietoje, pasirašytinai supažindinti su darbo sąlygomis.
 • Darbo naudotojas privalo iki darbo pradžios pasirašytinai supažindinti darbuotoją su darbo sąlygomis, kolektyvine sutartimi, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais jo darbą darbo naudotojui reglamentuojančiais teisės aktais, taip pat su taikomais darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimais.
 • darbuotojo darbo naudotojui padarytą žalą atlygina laikinojo įdarbinimo įmonė.
 • laikinai įdarbinant užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, užtikrinti, kad būtų laikomasi jiems norminių teisės aktų nustatytos įsidarbinimo tvarkos, privalo įdarbinimo įmonė.

 Darbo naudotojui draudžiama:

1) pavesti laikinajam darbuotojui atlikti streikuojančių darbo naudotojo darbuotojų darbo funkcijas;

2) sudaryti laikinojo įdarbinimo sutartį, siekiant pakeisti darbo naudotojo buvusius darbuotojus;

3) diskriminuoti laikinuosius darbuotojus tokią pačią ar lygiavertę darbo funkciją atliekančių darbo naudotojo darbuotojų atžvilgiu (sudaryti laikiniesiems darbuotojams mažiau palankias darbo sąlygas);

4) riboti laikinųjų darbuotojų profesinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo galimybes;

5) riboti laikinųjų darbuotojų nuolatinio įsidarbinimo galimybes.

Laikinojo darbo sutartis gali būti tiek terminuota, tiek neterminuota, kaip ir įprasta darbo sutartis. Darbo sutartis laikoma nesudaryta, jei nesusitarta dėl būtinųjų darbo sąlygų. Laikinojo darbo sutarčiai numatyta daugiau būtinųjų darbo sutarties sąlygų, negu įprastoje sutartyje. Kadangi šią sutartį pasirašo laikinojo įdarbinimo įmonė ir laikinasis darbuotojas, darbo naudotojui labiau aktualu laikinojo įdarbinimo sutartis, kuria grindžiami įdarbinimo įmonės ir darbo naudotojo santykiai. Sutartis sudaroma raštu.

Laikinojo įdarbinimo sutartyje turi būti nurodoma laikinjo darbuotojo (laikinųjų darbuotojų):

 • kvalifikacija,
 • darbo funkcijos,
 • darbo režimas,
 • mokymo tvarka,
 • siuntimo ir atšaukimo iš darbo tvarka,
 • dirbto darbo naudotojui  tvarka.

 Kitas įdarbinimo įmonės ir darbo naudotojo tarpusavio teises ir pareigas nustato laikinojo įdarbinimo sutartis, Civilinis kodeksas ir kiti norminiai teisės aktai.

Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymas nenustato apribojimų profesijoms ar specialybėms, kurių darbuotojai gali dirbti per laikinojo įdarbinimo įmones (išskyrus laivų įgulas). Tad laikinųjų darbuotojų darbu Įstatymo nustatyta tvarka gali naudotis dauguma darbo naudotojų.

Laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą sudaro Valstybinė darbo inspekcija.

< Atgal
Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes