“Parama pirmam darbui”

Nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d.  pradėta  įgyvendinti nauja ES fondų lėšomis finansuojama priemonė „Parama pirmajam darbui“. Darbdaviai, kurie įdarbino ar planuoja įdarbinti darbinės patirties neturinčius jaunus asmenis, gali kreiptis dėl dalies darbo užmokesčio kompensavimo.

Priemone gali pasinaudoti visi privatieji ar viešieji juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas), užsienio įmonių filialai ir atstovybės Lietuvoje, fiziniai asmenys, pirmą kartą įdarbinę darbinės patirties neturintį asmenį.

Pirmą kartą įsidarbinęs asmuo – asmuo, nuo 16 iki 29 metų (tačiau neįskaičiuojant darbinės veiklos iki 18 metų pagal darbo sutartį, pvz., moksleivių sezoniniai darbai atostogų metu), pirmą kartą įsidarbinęs pagal darbo sutartį (t. y. iki tol nedirbęs pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikoje ir neturėjęs valstybės tarnautojo statuso). Asmuo pirmą kartą įsidarbinusiu laikomas visą kompensacijos laikotarpį, nepriklausomai nuo to, kiek kartų per kompensacijos laikotarpį jis sudaro (nutraukia) darbo sutartis.

Priemonės remiama veikla – darbuotojo darbo užmokesčio dalies kompensavimas ne ilgesnį kaip kompensacijos laikotarpį, kurio pradžia negali būti ankstesnė kaip 2012 m. rugpjūčio 1 d. ir pabaiga negali būti vėlesnė kaip 2015 m. rugsėjo 30 d.

Paramos teikimas – tęstinis procesas, t. y. darbdaviai gali kreiptis bet kuriuo metu, atsiradus tokiam poreikiui.

Kompensuojama dalis, t. y. 23,3 proc. nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio, išmokama  kas kalendorinį ketvirtį.

Kompensuojamą sumą sudaro: darbuotojui apskaičiuota darbo užmokesčio suma kompensacijos laikotarpiu vienam projekto vykdytojo darbuotojui , padauginta iš fiksuotojo įkainio dydžio, kuris sudaro 0,233 Lt už vieną atitinkamą mėnesį darbuotojui apskaičiuoto darbo užmokesčio litą.

Maksimalus faktinis apskaičiuoto darbo užmokesčio dydis, pagal kurį skaičiuojama darbuotojo darbo užmokesčio kompensacija vienam projekto vykdytojui, gali sudaryti iki 1700 Lt per mėnesį. Maksimali kompensuotina vieno darbuotojo darbo užmokesčio suma vienam projekto vykdytojui, esant maksimaliam galimam 12 kalendorinių mėnesių kompensacijos laikotarpiui, sudarytų 4753,2 Lt per 12 kalendorinių mėnesi

 

Iš viso darbo užmokesčio dalies kompensavimui skirta 32 mln. litų Europos socialinio fondo lėšų.

Priemonės valdytoja paskirta UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Darbdavys, įdarbinęs jauną asmenį, turi galimybę kreiptis į INVEGĄ dėl darbo užmokesčio dalies kompensavimo, pateikdamas būtinus paramai gauti dokumentus.

 

Pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis paramą pagal priemonę “parama pirmam darbui” yra  2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.2-SADM-04-V visuotinės dotacijos priemonės „Parama pirmajam darbui“ aprašas

 

Detali infomacija apie šią primonę pateikiama:

 http://www.invega.lt/lt/paslaugos/parama-pirmajam-darbui/norminiai-dokumentai.htm

http://esf.socmin.lt/index.php?-526477951

< Atgal

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes