ĮSPĖJIMO APIE ATLEIDIMĄ IŠ DARBO TERMINAI

Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva

Sutarties nutraukimo pagrindas

Atleidžiamųjų asmenų grupė

Įspėjimo terminas

Nuoroda į norminį aktą

Pastabos

Darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės

- darbuotojai, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip 5 metai,

- asmenys iki 18 metų,

- neįgalieji,

- darbuotojai, auginantys vaikus iki 14 metų

4 mėn.

DK 130 str. 1 p

Įspėjimo terminas pratęsiamas darbuotojo ligos ar atostogų laikui ar laikotarpiui nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, kai įstatymų nustatyta tvarka ginčijamas atsisakymas duoti išankstinį sutikimą atleisti darbuotoją iš darbo.

Kiti darbuotojai, išskyrus darbuotojų grupes, kurie negali būti atleisti pagal DK 132 str. Ir darbuotojai, kuriems taikomas darbo sutarteis nutraukimo apribojiami pagal DK 131 str.

2 mėn

Bandomojo termino metu

Visi darbuotojai

3 d.

DK 107 str. 2p

Jei išbandymas yra nustatytas norint patikrinti, ar darbuotojas tinka pavestam darbui

  • įsiteisėjusiu teismo sprendimu arba kai įsiteisėja teismo nuosprendis, pagal kurį darbuotojas nuteisiamas bausme, dėl kurios jis negali tęsti darbo;
  • kai darbuotojui įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialios teisės dirbti tam tikrą darbą;
  • įstatymų įgaliotų organų ar pareigūnų reikalavimu;
  • kai darbuotojas pagal medicinos ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvadą negali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo;
  • kai darbuotojas nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, vienas iš tėvų arba vaiko atstovas pagal įstatymą, arba vaiko sveikatą prižiūrintis gydytojas, arba mokslo metų laikotarpiu mokykla, kurioje vaikas mokosi, reikalauja nutraukti darbo sutartį;
  • likvidavus darbdavį, jeigu pagal įstatymus jo darbo prievoles nebuvo įpareigotas vykdyti kitas asmuo.

 

Visi darbuotojai

Be įspėjimo

DK 136 str. 1 p

Darbo sutartis be įspėjimo turi būti nutraukiama

  • kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartą per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos;
  • kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas (DK 235 str).

 

Visi darbuotojai

Be įspėjimo

DK 136 str. 3 p

Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo

 

 

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva

Sutarties nutraukimo pagrindas

Priežastis

Įspėjimo terminas

Nuoroda į norminį aktą

Pastabos

 

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu

Visais atvejais

14 d.

DK 127 str. 1p

Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas ir kitoks įspėjimo terminas, bet jis negali viršyti vieno mėnesio.

 

jeigu reikalavimas nutraukti darbo sutartį pagrįstas:

darbuotojo liga ar neįgalumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą,

kitomis svarbiomis priežastimis, nustatytomis kolektyvinėje sutartyje,

 jeigu darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus ar kolektyvinę sutartį.

3 d.

DK 127 str. 2p

 

 

jeigu darbuotojo darbo vietoje darbo sutartyje nustatytu darbo laiku prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip 30 dienų iš eilės;

jeigu prastova sudaro daugiau kaip 60 dienų per paskutinius 12 mėnesių,

jeigu darbuotojui daugiau kaip 2 mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis (mėnesinė alga).

3 d.

DK 128

 

Bandomojo termino metu

 

3 d.

DK 107 str. 1p

Jei išbandymas yra nustatytas norint patikrinti, ar darbas tinka darbuotojui

Darbo sutarties sustabdymas

jeigu darbdavys ilgiau kaip 2 mėnesius iš eilės nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų teisės aktuose, darbo ar kolektyvinėje sutartyje, darbuotojui arba ilgiau kaip 2 mėnesius iš eilės nemoka viso priklausančio darbo užmokesčio

3 d.d.

DK 1231 str. 1p

Turi teisę stabdyti sutartį laikinai laikinai iki 3 mėnesių

 

 

Trumpalaikės darbo sutarties nutraukimas

Sutarties nutraukimo pagrindas

Priežastis

Įspėjimo terminas

Nuoroda į norminį aktą

Pastabos

 

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu

nepasibaigus sutarties terminui, darbuotojo pareiškimu

5 d. d.

LRV 2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas  Nr. 1043 „Dėl atskirų darbo sutarčių ypatumų patvirtinimo“8.1 p.

 

 

Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva

kai įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje darbai buvo sustabdyti ilgiau kaip 2 savaitėms dėl gamybinių priežasčių arba kai sumažinamas darbų mastas

Darbuotojas neįspėjamas

LRV 2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas  Nr. 1043 „Dėl atskirų darbo sutarčių ypatumų patvirtinimo“8.2 p

 

Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva

kai darbuotojas dirbantis pagal trumpalaikę darbo sutartį neatvyksta į darbą ilgiau kaip 7 dienas dėl laikinojo nedarbingumo. Kai darbingumas prarandamas dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos, darbuotojui darbo vieta (pareigos) paliekama, kol jis atgauna darbingumą arba jam nustatomas neįgalumas, bet ne ilgiau kaip iki trumpalaikės darbo sutarties termino pabaigos.

Darbuotrojas neįspėjamas

LRV 2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas  Nr. 1043 „Dėl atskirų darbo sutarčių ypatumų patvirtinimo“8.3 p

 

 

< Atgal
Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes