Darbo vietų steigimo ir įdarbinimo rėmimas

Darbdaviams teikiama parama darbo vietų steigimui ir įdarbinimui. Kad darbdavys galėtų pasinaudoti teikiama parama, jis turi atitikti tam tikrus reikalavimus:

 • nėra bankrutavę ar bankrutuojantis ar nevykdo restruktūrizacijos;
 • neturi likviduojamos įmonės statuso;
 • neturi neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų darbo biržai.

I. Remiamos įdarbinimo priemonės:

 1. Įdarbinimas subsidijuojant;
 2. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas;
 3. Darbo rotacija;
 4. Viešieji darbai.

II. Darbo vietoms steigti  teikiama parama:

 1. Darbo vietų steigimo subsidijavimas;
 2. Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas

 

Remiamos įdarbinimo priemonės

I.1. Įdarbinimas subsidijuojant

Darbdaviai, pageidaujantys įdarbinti darbuotoją subsidijuojant, darbo biržai turi pateikti nustatytos formos pasiūlymą dėl įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo, kuriame turi nurodyti planuojamų įdarbinti asmenų skaičių, jų profesijas (pareigas), kvalifikacijai ir kompetencijai keliamus reikalavimus, siūlomas darbo ir darbo apmokėjimo (darbo užmokesčio sistema, darbo užmokesčio dydis, mokėjimo tvarka) sąlygas, datas, nuo kurių planuojami įdarbinti asmenys.

 Įdarbinti subsidijuojant gali būti tik teritorinėje darbo biržoje registruoti asmenys, atitinkantys tam tikrus reikalavimus.

Įdarbinamųjų subsidijuojant sąrašas, finansavimo trukmė ir dydis

 

Teritorinėje darbo biržoje įsiregistravusiems asmenims

Finansavimo dydis*, proc.

finansavimo trukmė, mėn.

1.

Darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

75

neterminuota

2.

Darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30-40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;

60

neterminuota

3.

Darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45-55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;

50

Iki 12

4.

Rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;

50

Iki 12

5.

pirmą kartą pradedantys darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją;

 

50

Iki 12

6.

Ilgalaikiai bedarbiai;

50

Iki 6

7.

Vyresni kaip 50 metų darbingo amžiaus asmenims;

50

Iki 6

8.

Nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintiems sergančius ar neįgaliuosius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;

50

Iki 12

9.

Grįžę iš laisvės atėmimo vietų ir kurių laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai;

50

Iki 6

10.

Iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę 2 ir daugiau metų;

50

Iki 6

11.

Priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas;

50

Iki 6

12.

prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas;

50

Iki 6

13.

Grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų);

50

Iki 6

14.

Turintys teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą

50

Iki 6

15.

Darbingi asmenys iki 29 metų.

50

Iki 6

* Nuo apskaičiuotų lėšų už kiekvieną įdarbintą asmenį  numatytą laikotarpį kiekvieną mėnesį mokama subsidija darbo užmokesčiui, paskaičiuoto pagal įdarbinto asmens faktiškai dirbtą darbo laiką ir nuo jo apskaičiuotoms valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokoms  iš dalies kompensuoti. Bet kokiu atveju subsidijos dydis negali viršyti 2 Vyriausybės patvirtintų minimaliosios mėnesinės algos dydžių.   

 

I.2. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas

Rėmimo dydis ir trukmė

 

Teritorinėje darbo biržoje įsiregistravusiems asmenims

Finansavimo dydis*, proc.

finansavimo trukmė, mėn.

1.

Pirmą kartą pradedantys darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją

50

Iki 12

2.

Ilgalaikiai bedarbiai;

50

Iki 5

3.

Iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę 2 ir daugiau metų;

50

Iki 5

4.

Po profesinės reabilitacijos, kuriems nustatytas:

 

Iki 5

4.1.

45 -55 proc. darbingumo lygis

50

 

4.2.

30-40 proc. darbingumo lygis

60

 

4.3.

iki 25 proc. darbingumo lygis

75

 

5.

Įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams

50

Iki 5

*mokama subsidija darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Subsidijos dydis negali viršyti dviejų Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio ir sudaro

Darbdaviai gali organizuoti darbo įgūdžių įgijimą savo darbingo amžiaus darbuotojams, kurie yra įspėti apie atleidimą iš darbo. Tokiu atveju, darbdavys pateikia darbo biržai pasiūlymą dėl šios priemonės įgyvendinimo. Prie pasiūlymo pridedamas asmenų, numatomų įtraukti į šią priemonę, sąrašas, nurodant jų kvalifikacijas, ir raštu nurodoma, kokius papildomus darbo įgūdžius jie turi įgyti, kad galėtų pasilikti dirbti įmonėje pasikeitusiose darbo vietose.

Kai darbdavio paskirti atsakingi asmenys darbo įgūdžių įgijimui organizuoti skiria daugiau kaip 20 procentų savo darbo laiko, darbdaviams gali būti iš dalies kompensuojamos darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidos, bet ne daugiau kaip 20 procentų visos mokamos subsidijos darbo užmokesčiui už įdarbintus asmenis

I.3. Darbo rotacija

Darbo rotacijos tikslas – suteikti galimybes darbo ieškantiems asmenims laikinai įsidarbinti, pakeičiant darbuotojus jų tikslinių atostogų metu ar kolektyvinėse sutartyse numatytais atvejais. O darbdaviui tai yra galimybė įdarbinti laikiną darbuotoją, pagrindiniams darbuotojams esant tikslinėse atostogose ar kitais atvejais.

Rėmimo dydis ir trukmė

 

Teritorinėje darbo biržoje įsiregistravusiems asmenims

Finansavimo dydis* proc.

finansavimo trukmė, mėn.

1.

Darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

75

Iki 12

2.

Darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30-40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;

60

Iki 12

3.

Darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45-55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;

50

Iki 12

4.

Rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;

50

Iki 12

5.

Pirmą kartą pradedantys darbo veiklą pagal įgytą socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikaciją, kai jų užimtumo rėmimas sudaro sąlygas kitiems bedarbiams, turintiems įsipareigojimų šeimai, dirbti;

50

Iki 12

6.

Ilgalaikiai bedarbiai;

50

Iki 12

7.

Vyresni kaip 50 metų darbingo amžiaus asmenims;

50

Iki 12

8.

Nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintiems sergančius ar neįgaliuosius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;

50

Iki 12

9.

Grįžę iš laisvės atėmimo vietų ir kurių laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai;

50

Iki 12

10.

Iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę 2 ir daugiau metų;

50

Iki 12

11.

Priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas;

50

Iki 12

12.

prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas;

50

Iki 12

13.

Grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų);

50

Iki 12

14.

Turintys teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą (Žin., 2003, Nr.48-2106);

50

Iki 12

15.

Darbingi asmenys iki 29 metų.

50

Iki 12

16,

Kiti bedarbiai

40

Iki 12

* mokama subsidija darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Subsidijos dydis negali viršyti dviejų Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio ir sudaro

 

I.4. Viešieji darbai

Viešieji darbai – tai laikino pobūdžio darbai, atliekami įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose, teikiantys socialinę naudą vietos bendruomenei, padedantys palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, taip pat viešieji darbai, atliekami ekonominių sunkumų patiriančiose įmonėse, siekiant išsaugoti jose darbo vietas.

Viešiesiems darbams gali būti pritraukiami šiems teritorinėje darbo biržoje įsiregistravusiems asmenims:

1) bedarbiams;

2) įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams;

3) bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams jų atostogų metu;

4) darbuotojams, dirbantiems ne visą darbo laiką ekonominių sunkumų patiriančiose įmonėse.

 Viešuosius darbus organizuoja teritorinės darbo biržos kartu su savivaldybėmis ir darbdaviais, sudarydamos viešųjų darbų projektus.

Darbdavys, su asmenimis, teritorinės darbo biržos nusiųstais atlikti viešųjų darbų, sudaro darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti, kurios ypatumai yra:

1) gali būti nustatoma suminė darbo laiko apskaita;

2) bandomasis laikotarpis neskiriamas;

3) darbo sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus, išmokama piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas.

 Darbdaviui, įdarbinusiam pagal darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti teritorinės darbo biržos siųstus asmenis, už kiekvieną įdarbintą asmenį skiriama subsidija visoms šioms išlaidoms ar jų daliai apmokėti:

1) darbo užmokesčio už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką, apskaičiuoto pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį;

2) draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms, apskaičiuotoms nuo šios dalies 1 punkte nurodyto darbo užmokesčio;

3) piniginei kompensacijai už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą).

 Bendra viešųjų darbų trukmė per 12 mėnesių laikotarpį negali būti ilgesnė kaip 6 mėnesiai.

 

II. Darbo vietoms steigti  teikiama parama

 

II. 1 Darbo vietų steigimo subsidijavimas

Reikalavimai darbdaviams:

 • turi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms įsteigti;
 • nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ar nevykdantys restruktūrizacijos;
 • neturi likviduojamos įmonės statuso;
 • neturi neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų darbo biržai;
 • neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

Subsidija skiriama darbdaviams, įdarbinantiems asmenis priklausantiems šioms remiamų asmenų grupėms:

 • darbingo amžiaus neįgaliems, registruotiems darbo biržoje darbo ieškančiais asmenims, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
 • darbingo amžiaus neįgaliesiems, registruotiems darbo biržoje bedarbiais asmenimis, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis arba vidutinis arba lengvas neįgalumo lygis.

Skiriant subsidiją, asmenys turi būti įdarbinami pagal neterminuotą darbo sutartį.

Įsteigta (pritaikyta) darbo vieta turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 3 metus nuo teritorinių darbo biržų siųstų asmenų įdarbinimo.

 

Subsidijos dydis vienai darbo vietai įsteigti ar pritaikyti negali viršyti 40 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios paraiškos pateikimo dieną, dydžių.

Privalomas darbdavio inėlis darbo vietoms steigti:

Darbo vieta

Darbdavio indėlis, proc. (nuo reikalingos sumos)

Neįgaliesiems, kuriems nustatytas 45-55 darbingumo lygis

35

Neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis

30

Neįgaliesiems, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis

20

 

Panaikinus įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą, darbdaviai teritorinei darbo biržai turi grąžinti:

 • visą subsidiją, kai darbo vieta panaikinama per 12 mėn. laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo);
 • 80 proc. subsidijos, kai darbo vieta panaikinama 13-24 mėnesį nuo  jos įsteigimo (pritaikymo);
 • 50 proc. subsidijos, kai darbo vieta panaikinama 25-36 mėnesį  nuo  jos įsteigimo (pritaikymo).

 

Finansuojamos išlaidos:

 • darbo priemonėms ir techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems būtinoms darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti;
 • mokymui, kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos, kurioms įgyti darbo birža neorganizuoja profesinio mokymo; 
 • patalpoms, kurios valdomos nuosavybės teise, remontuoti ir pritaikyti, reikalingoms darbo vietai įrengti (subsidija šiai išlaidų rūšiai negali viršyti 50 proc. visos subsidijos dydžio).

 

 

II.2. Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas

 

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas organizuojamas bedarbių neterminuotam įdarbinimui remti steigiant naujas darbo vietas.

Projektai įgyvendinami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, projektų įgyvendinimo laikotarpiu yra didesnė negu vidutiniškai šalyje.

 

Reikalavimai projektų teikėjams (darbdaviams):

1. Projekto teikėjas turi būti vienu iš šių ūkio subjektų:

 • Smulkaus ir vidutinio verslo subjektu, nurodytu Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;
 • Viešąja įstaiga, kurioje valstybės institucijos ir įstaigos,  savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ar savivaldybių įmonės dalininkų susirinkime visai neturi arba turi mažiau nei pusę balsų;

2. Nebūti bankrutavusiu ar bankrutuojančiu ar nevykdyti restruktūrizacijos;

3. Neturėti likviduojamos įmonės statuso;

4. Neturėti mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir nebūti skolingu Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

5. Neturėti neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų darbo biržai;

6. Turėti nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms įsteigti ir joms išlaikyti ne trumpiau kaip 3 metus po numatomo darbo vietos įsteigimo dienos;

7. Įmonės bendrasis likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas padalintas iš trumpalaikių įsipareigojimų) ne mažesnis kaip vienetas (reikalavimas netaikomas paslaugų įmonėms ir juridiniams asmenims, nevykdžiusiems ūkinės veiklos arba pradėjusiems vykdyti veiklą einamaisiais metais);

8. Būti tiesiogiai atsakingu už projekto vykdymą ir darbo vietų įsteigimą. 

 

Finansinė parama teikiama verslo konkurencingumą didinančioms, plėtrą skatinančioms investicijoms. Ši parama nenaudojama einamosioms išlaidoms, darbo užmokesčiui, mokesčiams ar banko paskolų palūkanoms.

Projektų vykdytojams, įgyvendinantiems atrinktus, atitinkančius VUI atrankos kriterijus projektus, skiriama negrąžintina finansinė parama (subsidija).

 

Paramos dydis ir intensyvumas

Subsidijos vienai darbo vietai steigti dydis negali viršyti 40 Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių konkurso paskelbimo dieną.

Maksimali prašoma subsidija negali viršyti 345000 Lt.

Parama kelių transporto įmonėms, atliekančioms krovinių vežimo keliais operacijas, krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti neteikiama.

Paramos intensyvumas:

Darbo vieta

Paramos intensyvumas, proc. (nuo reikalingos sumos)

Neįgaliesiems, kuriems nustatytas 45-55 darbingumo lygis ir kitiems bedarbiams

65

Neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis

70

Neįgaliesiems, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis

80

 

Įsteigtą darbo vietą reikia išlaikyti ne mažiau kaip 3 metus nuo teritorinių darbo biržų atsiųstų asmenų įdarbinimo.

< Atgal

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes