Užsieniečių įdarbinimas

Įmonė, norėdama įdarbinti užsienietį, turi atitikti reikalavimus:

 • yra įregistruotas Lietuvos Respublikoje;
 • nėra bankrutavęs, jam neiškelta bankroto byla;
 • neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
 • neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 413, 414 ir 2063 straipsnius;
 • neturi galiojančios nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 121 straipsnį;
 • yra laivybos, žvejybos įmonė, o darbo vieta yra vidaus vandenų transporto priemonė, plaukiojanti su Lietuvos valstybės vėliava Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse ar teritorinėje jūroje, įregistruota Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre, arba laivas, įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre.

Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, turi kreiptis į teritorinę darbo biržą, kurios veiklos teritorijoje registruota laisva darbo vieta.

Leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo tvarka 

1. Likus ne mažiau nei 3 mėnesiams iki prašymo pateikimo dienos, teritorinei darbo biržai darbdavys pateikia informaciją apie prognozuojamą užsieniečių įdarbinimo poreikį.

Netaikoma darbdaviui, kuris per artimiausius 6 mėnesius planuoja įdarbinti ne daugiau kaip 5 tos pačios profesinės kvalifikacijos užsieniečius;

2. Prieš 1 mėn. iki prašymo pateikimo teritorinei darbo biržai dienos teisės aktų nustatyta tvarka darbdavys įregistruoja laisvą darbo vietą arba užsienietis jau turi galiojantį leidimą dirbti kitoje įmonėje.

Nnetaikomas:

 • darbdaviui, norinčiam įdarbinti užsienietį Lietuvos Respublikos tarptautiniuose susitarimuose dėl jaunimo mainų nustatytomis sąlygomis,
 • įmonei, priimančiai atsiųstą laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką užsienietį,
 • darbdaviui, kuris nori įdarbinti užsienietį kaip stažuotoją ar praktikantą;

3. Darbdavys pateikia teritorinei darbo biržai reikiamus dokumentus:

Užsienio valstybių dokumentai turi būti nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu kiti teisė aktai nenustato kitaip.

Dokumentų, sudarytų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu.

Užsienietis, kuris nori įsidarbinti kaip stažuotojas ar praktikantas, turi atitikti šias sąlygas:

 • būti ne jaunesnis kaip 18 ir ne vyresnis kaip 30 metų;
 • turėti aukštąjį išsilavinimą arba studijuoti aukštojoje mokykloje;
 • siekti pagilinti lietuvių kalbos žinias ar savo profesinę kompetenciją arba įgyti papildomą kompetenciją.

4. Teritorinė darbo birža, išnagrinėjusi darbdavio pateiktus dokumentus, persiunčia juos Lietuvos darbo biržai, pateikdama savo išvadą  dėl leidimo dirbti išdavimo/pratęsimo.

Dokumentų nagrinėjimo terminai:

 

Teritorinėje darbo biržoje

Lietuvos darbo biržoje

Pagal darbo sutartį darbinamo užsieniečio

 • ne ilgiau kaip per 21 kalendorinę dieną;
 • ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų-aukštos kvalifikacijos darbuotojams arba trūkstamos profesijos darbuotojams

 

 • ne ilgiau kaip per 20 kalendorinių dienų;
 • ne ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų-aukštos kvalifikacijos darbuotojams arba trūkstamos profesijos darbuotojams*

 

Komandiruojamo užsieniečio

ne ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų

ne ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų

Stažuotojo arba praktikanto

ne ilgiau kaip per 15 kalendorinių dienų

ne ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų

Pagal jaunimo mainų programą

ne ilgiau kaip per 7 kalendorines dienas

ne ilgiau kaip per 7 kalendorines dienas

 

5. Lietuvos darbo birža  apie priimtą sprendimą dėl leidimo dirbti išdavimo, pratęsimo arba atsisakymo išduoti leidimą dirbti informuoja darbdavį raštu.

6. Darbdavys, gavęs informaciją apie priimtą sprendimą dėl leidimo dirbti išdavimo arba pratęsimo sumoka valstybės rinkliavą.

Valstybinės rinkliavos dydžiai :

Rinkliava

Dydis, Lt

Už leidimo dirbti išdavimą 1 metams

420

Už leidimo dirbti pratęsimą

180

Už leidimo dirbti išdavimą iki 2 metų

520

Už leidimo dirbti sezoninius darbus išdavimą

120

leidimo dirbti išdavimą 1 metams pagal jaunimo mainų programas

120

Už leidimo dirbti dublikato išdavimą

30

 

Svarbu: Jeigu per 1 mėnesį nuo pranešimo apie sprendimą dėl leidimo dirbti išdavimo, pratęsimo dienos pareiškėjas nepateikia mokėjimo pavedimo arba kvito, patvirtinančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą, Lietuvos darbo birža grąžina pareiškėjui pateiktus dokumentus, o sprendimą panaikina.

7. Teritorinė darbo birža išduoda leidimą dirbti.

Leidimo galiojimo terminai:

Darbo pobūdis

terminas

reglamentavimas

Nuolatiniam darbui

Iki 2 metų

Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašas 32 str.

 

Laikinam darbui

laikotarpiui, kuris numatytas sutartyje dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, bet  ne daugiau kaip 1 metams.

Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašas 34 str.

 

Sezoniniam darbui

Iki 6 mėn per vienerius metus

Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašas 35 str.

 

Stažuotojui ar praktikantui

1 metams, su galimybe pratęsti išimtinais atvejais

Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašas 36 str.

 

 

 Leidimo dirbti galiojimo laikas gali būti pratęsiamas esant būtinumui ir tuo atveju, jeigu leidimas dirbti buvo išduotas trumpesniam nei 2 metų laikotarpiui.   Pratęsiamas leidimo dirbti galiojimo laikas visais atvejais neturi būti ilgesnis nei 2 metų terminas.

Norint pratęsti leidimo dirbti galiojimo laiką, ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius ir ne anksčiau kaip prieš 4 mėnesius iki jo galiojimo laiko pabaigos  teritorinei darbo biržai reikia pateikti nustatytos formos prašymą (5 priedas), pridedant dokumentus įvardintus Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo 41 p.

Teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas pateikia Lietuvos darbo biržai išvadą dėl leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimo. Pateiktas prašymas pratęsti leidimo dirbti galiojimo laiką turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo jo gavimo Lietuvos darbo biržoje.

Reikalavimai darbo sutartims su užsieniečiu:

 • darbo sutartis su užsieniečiu sudaroma raštu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, lietuvių ir kita užsieniečiui suprantama kalba;
 • drbo sutartyje nurodytas užsieniečio darbo laikotarpis turi sutapti su išduoto leidimo dirbti galiojimo laiku;
 • užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už tokį patį darbą dirbančio Lietuvos Respublikos gyventojo.

Darbdavys privalo:

 • Nustatyta tvarka pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui pranešimą apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki numatytos darbo laiko pradžios;
 • Per 2 mėnesius nuo leidimo dirbti užsieniečiui išdavimo dienos pateikti darbo sutarties kopiją teritorinei darbo biržai;
 • Per 3 kalendorines dienas raštu pranešti Lietuvos darbo biržai apie darbo sutarties nutraukimą ir pateikti leidimą dirbti;
 • Įmonė teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui pranešimą apie atsiųstą laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką darbuotoją ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki numatytos darbo laiko pradžios;
 • Nutrūkus darbo santykiams su užsienyje esančiu darbdaviu, kuris buvo atsiuntęs užsienietį laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, ar atlikus darbus (paslaugas) anksčiau, nei numatyta sutartyje dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, raštu pranešti apie tai  per 3 kalendorines dienas Lietuvos darbo biržai ir pateikti leidimą dirbti.
< Atgal

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes